Kontrakt

Formålet med kontrakten er å formalisere leieforholdet av bærbar PC og låneforholdet av bøker, lærebøker og andre læremidler mellom Nordland fylkeskommune og eleven. Avtaleperiodene løper fra avtaleinngåelse og så lenge eleven er i et opplæringsløp ved en videregående skole i Nordland fylkeskommune, eller at alle lån er tilbakelevert.

Reglement som er styrende for kontrakten

Følgende reglement er førende i forhold til "Avtale om leie av bærbar datamaskin og lån av bøker, lærebøker og andre læremidler".
 Ved signering av kontrakten bekrefter elev og foresatt at man har gjort seg kjent med innholdet i disse reglementene.

Tap, skade eller feil på maskinen

Eleven plikter å dra forsvarlig omsorg for maskinen slik at forringelse, skade og tyveri unngås. Brudd på denne plikten kan medføre erstatningsansvar overfor fylkeskommunen. Skader som skyldes uaktsom bruk som følge av for eksempel søling av mat og drikke kan føre til erstatningsplikt for datamaskinens opprinnelige kostnad. 
 
Dersom det oppstår skade eller feil på datamaskinen skal skolen underrettes umiddelbart.  Ved skade, tap eller tyveri skal eleven fylle ut taps- og skademeldingsskjema. Ved både skade og tyveri skal eleven/foresatt betale en egenandel på inntil kr. 1000. Skyldes tyveriet uaktsomhet fra elevens side kan dette føre til erstatningsplikt for datamaskinens opprinnelige kostnad
 
Hvis det blir problemer eller skade på elev-PCen skal den leveres inn til skolens IKT-tjeneste. Får å unngå at elever er uten elevPC ved reparasjon/service tilbyr skolene utlånsmaskiner. I slike tilfeller må Utlånsavtale for bærbar datamaskin (korttidslån) signeres av elev og foresatt.
Fylkeshuset, 8048 BODØ - Org nr: 964982953 - Bankkontonummer: 4750 40 25000 - IBAN: NO7547504025000 - Swift:SNOWNO22 -
Nordland fylkeskommune